Privacy Policy

Daantjes Droomtaarten Daantjes Droomtaarten, gevestigd aan Klaproosweg 18 8072 GB Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Policy.

 

Contactgegevens:

Klaproosweg 18

8072 GB Nunspeet

Telnr: 06 13 95 04 82

E-mail: diane.reezigt@hotmail.nl

www.daantjesdroomtaarten.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Daantjes Droomtaarten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

* Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via diane.reezigt@hotmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Daantjes Droomtaarten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van uw betaling

* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

* Om goederen en diensten bij u af te leveren

* Daantjes Droomtaarten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Daantjes Droomtaarten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, namelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Daantjes Droomtaarten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daantjes Droomtaarten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Daantjes Droomtaarten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Daantjes Droomtaarten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar diane.reezigt@hotmail.nl.

                                                    

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Daantjes Droomtaarten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via diane.reezigt@hotmail.nl.